Prijslijst Praktijk Fysiotherapie De Statie per 1 januari 2019

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij per 1 januari 2019, de volgende tarieven in rekening:

Fysiotherapie

Code Behandeling tarief
1000 Reguliere zitting €34,50
1001 Zitting inclusief toeslag aan huis €46,00
1002 Zitting inclusief instellingstoeslag €40,50
1864 Intake, screening en onderzoek €44,00
1865 Intake, screening en onderzoek aan huis €55,50
1866 Intake, screening en onderzoek in instelling €50,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing €47,50
1871 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €59,00
1872 Intake en onderzoek na verwijzing in instelling €53,50
1900 Rapporteren fysiotherapeutisch, eenvoudig €42,75
1901 Rapporteren, meer gecompliceerde tijdrovende €81,50
1960 Niet nagekomen afspraak* 100%

Geriatrie Fysiotherapie

Code Behandeling tarief
1775 Zitting geriatrie fysiotherapie €43,25
1776 Zitting geriatrie fysiotherapie aan huis €54,75
1777 Zitting geriatrie fysiotherapie instelling €49,75

Kinderfysiotherapie

Code Behandeling tarief
1100 Reguliere zitting €47,00
1101 Zitting inclusief toeslag aan huis €58,50
1160 Niet nagekomen afspraak* 100%

Manuele therapie

Code Behandeling tarief
1200 Reguliere zitting €46,50
1201 Zitting inclusief toeslag aan huis €58,00
1202 Zitting inclusief instellingstoeslag €52,50
1260 Niet nagekomen afspraak* 100%

* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

Tarieven zijn per zitting
BTW: geen

(voor patiënt dient steeds te worden gelezen “de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger”)

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als  patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt ter hand gesteld. De voorwaarden hangen ook in de wachtkamer van de fysiotherapie en aldus kan van de inhoud van de voorwaarden kennis worden genomen.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 100 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso of de acceptgiro-betalingsopdracht.

5. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen of derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten)komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.

7. Betaling dient steeds te geschieden op rekeningnummer: NL84 RABO 0154 7456 50 tnv Fysiotherapie de Statie

Hier vindt u de hoofdregels over de betaling van de kosten tussen patiënt, fysiotherapeut en zorgverzekeraar. Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar hiervan afwijkt. Raadpleeg bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapie anno 2019. Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het ziekenfondspakket.

I. Het Basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:
1. Ouder dan 18 jaar. Fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut of kijk op www.zorgvergoeding.com voor uitgebreide uitleg over chronische patient) wordt in de basisverzekering vergoed vanaf de 21e behandeling. De vergoeding van de eerste 20 behandelingen vallen in het aanvullende pakket, indien u die tenminste hebt afgesloten en is ook  afhankelijk van de door u gekozen vergoeding. Ook behandelingen na afloop van een chronische behandelperiode vallen in de aanvullende verzekering, indien aanwezig.
2. Kinderen tot 18 jaar.
a. De eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar (de rest vanuit de aanvullende verzekering)
b. Kinderfysiotherapie door een geregistreerd kindertherapeut 18 behandelingen per indicatie per jaar (de rest vanuit de aanvullende verzekering)
c. Aandoeningen vanuit de chronische lijst hebben een volledige dekking.

II. Aanvullende verzekering. Voor alle overige patiënten wordt fysiotherapie via de meeste aanvullende verzekeringen geheel of deels vergoedt. De aanvullende verzekering is niet verplicht. De website www.zorgvergoeding.com geeft u inzicht in de vergoeding fysiotherapie in de aanvullende verzekering. Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie.

Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op www.kiesbeter.nl